NOSBO-bestuur, ga eens wat doen!


Laatst vroeg een schaker aan mij: ”Wat doet de NOSBO eigenlijk voor de volwassen schakers?” Ik moest even nadenken, maar ik kwam niet verder dan de NOSBO-competitie en de beker-competitie. Bij de laatste moet je nog zien te plaatsen in een van de bekerteams van je vereniging, bovendien kun je al in de eerste ronden worden uitgeschakeld, de eerste telt 7 wedstrijden. Vaak kun je een keertje niet, dus de NOSBO organiseert voor de gemiddelde clubschaker 6-8 partijtjes per jaar. Dat steekt schril af bij hetgeen de NOSBO voor de jeugd doet: GP-toernooien, + klassement, een PJK, teamtoernooien, stappenkampioenschap,

scholenkampioenschap, en van dat alles goede verslaggeving op de site.


De NOSBO heeft het seniorenschaak het afgelopen decennium uitgehold. Het goedlopende persoonlijk kampioenschap is ondergebracht bij een weekendtoernooi. De reden zou zijn dat er geen wedstrijdleiders op de woensdagavond te vinden waren. Het rapidtoernooi is uitbesteed aan Veendam, het snelschaken voor teams is ter ziele. We krijgen absoluut geen waar voor ons contributiegeld.


Dat door het ontbreken van een wedstrijdleider iets wordt uitbesteed aan een vereniging hoeft helemaal niet verkeerd te zijn, maar stel wel goede voorwaarden. Het recent gehouden rapidkampioenschap in Veendam trok behoorlijk wat deelnemers (meer dan 40), maar kende weinig sterke schakers (twee 1900-plussers). Bij het houden van een kampioenschap moet je proberen de sterkste schakers uit de regio te interesseren voor dit toernooi. Dus verhoog het prijzenfonds. Organiseer bovendien een normaal toernooi met 7-9 ronden, en niet een halfslachtig kampioenschap van slechts zes ronden omdat de organisatie zo nodig lang moet lunchen. En zorg voor een snel verslag met foto’s op de website en in de regionale media. Ik heb pas vier dagen na afloop een zeer summier verslag gezien op de NOSBO-site. En plan het toernooi niet met een groot PJK-kwalificatietoernooi, dat kan deelnemers schelen.


Dat het ooit zo goedlopende PK om het zeep geholpen is, is een schande. Vele schakers kwamen elk jaar graag op zeven woensdagavonden naar het denksportcentrum. Gelukkig organiseert de Groninger Combinatie, waar het PK nu is ondergebracht een kwalitatief goed toernooi.


De laatste paar jaar konden door corona weinig initiatieven ontplooid worden, maar de coronamaatregelen liggen al een jaar achter ons. In die tijd hebben velen het schaken ontdekt. Er wordt meer online gespeeld dan ooit, op scholen is het schaken booming en daar moeten clubs vroeg of laat ook de vruchten van plukken. Tijd dus om wat te gaan doen voor de vele, deels nieuwe, NOSBO-schakers.


Ten eerste: organiseer het PK weer op dezelfde manier als vroeger. Dus op zeven woensdagavonden in het vroege voorjaar. De formule heeft zich bewezen. Ook al gezegd, organiseer een rapidkampioenschap met betere voorwaarden. Verder kun je denken aan het opnieuw instellen van het snelschaakkampioenschap voor teams. Niet zoals vroeger, een zuipfestijn waar ook velen zich niet echt thuis voelden, maar gewoon op een zaterdagmiddag, zoals vele andere bonden ook doen.


De viertallencompetitie is ook al een tijdje afgeschaft. Ook daar deden veel teams met veel plezier aan mee. Kan makkelijk opnieuw worden ingevoerd, want omdat iedereen KNSB-competitie kan spelen, gaat het aantal teams in de NOSBO-competitie langzaam achteruit.


Verder valt te denken aan het organiseren van een cyclus van rapidtoernooien, net zoals bij de jeugd. De NOSBO zorgt voor prijzen in het overall klassement, wellicht in diverse ratingcategorieën. Het toernooileven in de NOSBO is bijzonder sober. Misschien kan de NOSBO ook garant staan voor een exploitatietekort bij een individueel toernooi, men bulkt van het geld.


Vaak zijn verenigingen te zwak en te klein om trainingen te kunnen organiseren. Dat kan de NOSBO natuurlijk ook doen. Fysiek, maar ook digitaal is natuurlijk mogelijk. Of daar belangstelling genoeg voor is, weet ik niet, maar de trainingen bij de GC lopen prima. Misschien lukt niet alles in een keer, maar je kunt bij een te geringe belangstelling kijken of de formule, datum, speeltempo of plaats anders moet. Als je niets doet, kan er ook niets mislukken


Waarschijnlijk zijn er andere  en wellicht betere ideeën te verzinnen om het schaakleven in de NOSBO te verbeteren. De huidige voorzitter heeft zijn sporen verdiend met het organiseren van toernooien en ook de huidige secretaris is altijd zeer kritisch geweest over het NOSBO-beleid. Tijd om eens wat te gaan doen.

Heeft de NOSBO nog bestaansrecht?

De laatste jaren is de dienstverlening van de NOSBO behoorlijk afgenomen. Het persoonlijk kampioenschap is ondergebracht bij het weekendtoernooi van de Groninger Combinatie. Het rapidkampioenschap valt onder het rapidtoernooi van Veendam. Het snelschaakkampioenschap is een zachte dood gestorven, net als het snelschaakkampioenschap voor teams. De verslaggeving op de website is karig, het is dat Jan van Os met zijn scorebordjournalistiek nog verslag doet van diverse competities en toernooien, anders was er vrijwel niets meer verschenen. Alleen de competitie wordt nog georganiseerd, maar deze is drastisch ingekrompen door de uitbreiding van de KNSB-competitie en de afschaffing van de viertallencompetitie.

Het is echter te gemakkelijk om het NOSBO-bestuur verwijten te maken. Al jarenlang is het onderbezet. Er is geen competitieleider en ook een wedstrijdleider ontbreekt. Logisch dat de overgebleven mensen taken gaan afstoten, er is maar beperkte tijd beschikbaar naast werk- en privéleven. Bovendien vormen we met zijn allen, ruim 800 man, de NOSBO. Kennelijk voelt niemand zich geroepen deze functies op zich te nemen.

Maar ook deze redenatie is weer te makkelijk. Het was bijvoorbeeld de bedoeling dat clubs zelf content zouden aandragen voor de NOSBO-site. Dat gebeurt nauwelijks. Er zijn slechts drie mensen die regelmatig wat posten, en twee mensen incidenteel. De vraag is of dat gebeurt uit desinteresse bij de clubs of dat er te weinig inlogaccounts worden uitgedeeld. Ik ken zeker twee gevallen waarbij hiervoor een aanvraag is gedaan die niet gehonoreerd is geworden.

Recent heeft een aantal mensen zich aangeboden om ondersteuning in organisatie en beleidsontwikkeling bij het jeugdschaak te geven. Hier is niet op ingegaan. Iemand heeft aangeboden om de vacante positie van het bestuurslid jeugdschaak op te vullen, maar daar werd niet gereageerd. De NOSBO-jeugdleider zou toch aanblijven, maar in februari bleek dat toch weer niet het geval te zijn. De NOSBO-voorzitter heeft zelfs aangegeven dat het niet duidelijk was wat haar status was. De vraag rijst dan of er voldoende gezocht is naar een wedstrijdleider en competitieleider. Dit kunnen ook uitvoerende functies zijn, onder toezicht van een bestuurder. Mij is in ieder geval bekend dat een persoon voor deze functie geweigerd is.

Het hoeft niet verkeerd te zijn om een kampioenschap bij een ander toernooi onder te brengen, mits daar goede voorwaarden aan worden gesteld. Bij het rapidkampioenschap van afgelopen zaterdag was dat zeker niet het geval. Ten principale moet bij een kampioenschap worden gestreefd naar een zo sterk mogelijke bezetting. Dat kan onder meer met een goed prijzenfonds. Een eerste prijs van 75 euro is veel te weinig. Minko Pieters won terecht het toernooi, maar iemand van 1900 behoort dit toernooi natuurlijk niet winnen. Liefst zie je daar spelers uit de hoofd- of 1e klasse, of in ieder geval 2200-plussers. Het is prima om ratingprijzen uit te delen, maar drie per groep is een beetje overdreven. Als er te weinig budget is, kan er beter worden gekozen voor hogere eerste prijzen en minder ratingprijzen.  De NOSBO staat er, ondanks een dalend ledenaantal, financieel echter goed voor, zodat er wellicht meer geld dan de 100 euro van nu in kan worden gestoken. Het bestuur vergadert af en toe bij Van der Valk in Assen met natuurlijk een hoge rekening voor de consumpties. Geen bezwaar hiertegen, als het bestuur ook maar eens iets doet, en dat is duidelijk niet het geval. Dan neigt dit naar nepotisme. Dat geld kan heel wat beter besteed worden. Verder is 6 ronden natuurlijk te weinig voor een volwaardig kampioenschap. Minimaal 7 is normaal. En als je het niet zelf organiseert, zorg dan in ieder geval dat een bestuurder langs komt om belangstelling te tonen.

Het is natuurlijk bijzonder jammer dat een goed lopend NOSBO-kampioenschap, gespeeld op 7 woensdagavonden, werd opgedoekt vanwege gebrek aan tijd van de NOSBO-voorzitter. Is er wel nagedacht om verschillende personen te vragen om een keer wedstrijdleider te zijn op zo’n woensdagavond? Ik denk zeker dat daar mensen voor te vinden waren.

Het snelschaaktoernooi werd vorig seizoen vergeten te organiseren, maar staat dit seizoen ook nog niet op de kalender. Het lijkt een zachte dood te sterven.

Maar, zoals eerder gezegd, de NOSBO zijn we met zijn allen. Twee keer per jaar komen de clubs bij elkaar in de ALV over het beleid te oordelen. En de vergadering laat het allemaal gebeuren. Een voorbeeld van een slapende ALV (inclusief mijzelf) is de manier waarop het nieuwe speeltempo in de NOSBO-competitie is aangenomen. Het stond verborgen in een nieuw reglement, dat niemand volledig gelezen had. Een meer kritische vergadering kan het bestuur tot actie dwingen.

Ik vermoed dat het huidige bestuur blasé is, de penningmeester misschien uitgezonderd. Hij is net nieuw en de rekeningen komen keurig op tijd, en de begroting alsmede de financiële jaarverslagen zien er prima uit. Het bestuurslid jeugdzaken (is zij nog in functie ja of nee?) functioneert al jaren niet, de huidige secretaris maakt prima notulen en jaarverslagen en zal ongetwijfeld de binnengekomen post goed beheren, maar als competitieleider a.i. heeft hij veel te star gehandeld en de nodige clubs in de haren gestreken. De kwaliteiten van de NOSBO-voorzitter zijn evident. Zit de vergaderingen goed voor, kan aardig organiseren en is een goede wedstrijdleider, maar heeft het te druk om alles goed te doen. Als enig bestuurslid met veel organisatorische en bestuurlijke capaciteiten, heeft hij veel op zich genomen: de jeugdrating, GP-berekening, wedstrijdleider op het PJK, veel competitieleiderswerk, de website (en dus ook in het verleden, snelschaak, rapid en gewoon kampioenschap). Teveel om het nu allemaal naast zijn werk te doen, waardoor de boel versloft.

Als iemand lange tijd in functie is en er te weinig weerwoord is vanuit de rest van het bestuur, gaat zo’n persoon vanzelf gedragen als een minidictator. Macht corrumpeert, het is een cliché, maar waar, daar hoef je geen slecht karakter voor te hebben. Vandaar dat er ook een maximumtermijn van 9 aantal jaren is, een paar jaar geleden opgelegd door het NOC/NSF, waarin iemand een bestuursfunctie mag vervullen. Een goed voorbeeld van dit soort gedrag zijn de recentelijke uitlatingen in het schaakmagazine. De NOSBO zou een goedwerkende regionale jeugdrating hebben. Ten eerste is dit seizoen afgeschaft, nadat deze ruim 7 jaar werd uitgerekend door de huidige voorzitter, en soms nog vaker dan een keer per maand verscheen. Verder was er genoeg kritiek van diverse jeugdleiders op het ratingsysteem. Huis- en schoolschakers bleven op 100 elopunten steken waardoor ze vaak te laag werden ingedeeld als ze meerdere toernooien speelden, en door invoering van een startrating van 100 werden de ratings omlaag gedrukt, en kwamen veel lager uit dan de KNSB-jeugdratings. Maar volgens de voorzitter functioneert de NJR op dit moment uitstekend.

Ik denk dus dat het tijd is voor een fris, nieuw bestuur, met nieuw ideeën, wel tijd en slagkracht en organisatorische vaardigheden. Het is best lastig om met een vergrijzend en krimpend ledenaantal goede bestuursleden te vinden (maar wellicht er is niet goed genoeg gezocht). Ik pleit dan ook voor een snelle fusie met de FSB, waar dezelfde problemen spelen: vergrijzing en afkalvende ledenaantallen. Het jeugdschaak staat er daar heel slecht voor en de website is verouderd (maar wel genoeg content). Wel lijkt daar de bereidheid om nieuw beleid te maken meer aanwezig dan in de NOSBO: er worden gesprekken met clubs gevoerd, de competitie is compleet op het schop gegaan, er is wel een redelijk florerend FK-kampioenschap.  De cultuurverschillen zullen groot zijn, maar wellicht niet onoverkomelijk. Doormodderen op de NOSBO-manier is in ieder geval niet goed.

Superhiddo 50 toernooi

Mijn verjaardagstoernooi trok iets minder deelnemers dan gehoopt. Wellicht was de dag niet heel handig gepland: concurrentie van het bekende toernooi in Hardenberg, de voorjaarsvakantie en bovendien was het mooi weer. Geen enkele oud-deelnemer aan het toernooi van Bagneux/Saint-Lo. Waarschijnlijk ws het toernooi te ver weg en de prijzenpot (natura) niet interessant genoeg.

Maar leuk om toch veel schakers te zien waarmee ik in het verleden heb samengewerkt of die ik les gegeven heb. Leuke cadeaus ook. De sfeer was relaxed en ik geloof dat vrijwel iedereen een leuk toernooi gehad heeft.

De A-groep bestond uit 9 mensen. Aanvankelijk 8, maar om 10,45 kwam Loek alsnog opdagen (de bus had vertraging), een kwartier te laat en de partijen waren net gestart. Dus maar een groep van 9 gemaakt, waarbij niet iedereen elkaar kon treffen in 7 ronden.

Winnaar werd Ivo, die natuurlijk ook favoriet was. Een mooie worst koos hij uit. Pieter en Jan-Joris bevolkten verder het erepodium, ook zij waren op rating na Ivo de besten. De eindstand hieronder is niet geheel conform de werkelijkheid, want vrije rondes telden natuurlijk mee voor een punt. De TPR's kloppen wel.

1. 2 Ivo Maris            5.0 25.0 6.25 18.0 2348 2289 -0.21

2. 4 Pieter Tromp         4.5 25.5 13.75 20.5 2115 2217 +0.79
3. 3 Jan-Joris Groenewold 3.5 27.0 10.25 16.0 2117 2086 -0.20
   5 Benno de Jongh       3.5 23.0 9.25 16.0 1993 2017 +0.13
   9 Minko Pieters        3.5 26.5 13.50 14.0 1900 2057 +1.34
6. 8 Fons van Hamond      3.0 25.0 8.50 10.0 1935 2011 +0.61
7. 6 Daan Noordenbos      2.5 23.5 6.75 8.5 1975 1947 -0.37
8. 7 Edwin Zuiderweg      1.5 24.0 4.75 8.0 1965 1774 -1.50
9. 1 Loek van der Hagen   1.0 27.0 2.00 1.0 1881 1801 -0.59

In de B-groep was Paul den Boer favoriet, maar hij kwam te vaak in tijdnood en liet te veel halfjes liggen. Johan Visser verloor alleen van Paul, en won al zijn andere partijen. Goed voor de 1e plaats. Wyona gaf de avond voor het toernooi nog door dat haar rating te laag was. Ik had de 3 en 4 verwisseld. Dat scheelde haar een plaats in een lagere groep, en de nodige punten.


1. 2 Johan Visser        6.0 22.0 16.50 22.0 1631 1793 +1.13
2. 1 Paul den boer       5.5 22.5 17.25 21.0 1791 1766 -0.05
3. 5 Sake-Jan de Boer    4.5 23.5 12.25 23.5 1465 1605 +1.09
4. 4 Jan Schut           3.0 25.0 8.50 8.0 1482 1420 -0.54
   7 Michiel Meeuwsen    3.0 25.0 6.00 14.0 1400 1559 +1.14
   8 Wim Krijnen         3.0 25.0 7.50 11.0 0000 1486 1486
7. 3 Boudewijn Hoogeboom 2.5 25.5 6.50 9.5 1551 1408 -1.17
8. 6 Wyona van der Poel  0.5 27.5 1.50 3.0 1431 1152 -1.60

De C- en D-groep waren niet op sterkte ingedeeld. Ik had er voor gekozen jeugd en volwassenen door elkaar te laten spelen. Ria kwam ook na sluitingstijd binnen, waardoor de D-groep uit 7 man bestond. Gewoon zes ronden gespeeld, net als in de andere groep, met daarna kruisfinales en finales. Bij een remise ging de laagst ratinghouder door.


1. 2 John Souhoka    4.0 11.0 7.50 11.0 1336 1247 -0.21
2. 1 Paul Zilverberg 3.5 11.5 7.75 13.0 1344 1151 -0.73
3. 5 Quin van Dijk   3.0 12.0 6.50 7.0 0630 990 +1.57
4. 6 Rinse Smeding   2.0 13.0 2.50 5.0 0310 970 970
5. 4 Matteo Petrelli 1.5 13.5 4.75 4.0 0900 971 +0.15
6. 3 Lucas Claushuis 1.0 14.0 1.50 5.0 1000 860 -0.78


1. 3 Derk Wiersma  5.0 8.5 8.50 15.0 1173 1847 +1.55
   4 Sono Folkers  5.0 8.0 8.00 15.0 0946 1700 +2.22
3. 5 Sander Wage   4.0 9.5 4.50 10.0 0746 944 +1.02
4. 2 Sjak Rijploeg 2.0 13.0 2.00 8.0 1342 897 -2.12
   1 Ria den Bak   2.0 16.5 3.50 9.0 1300 897 -1.92
   6 Abe Smeding   2.0 13.5 0.50 3.0 0564 546 -0.25
7. 7 Zenia Siebe   0.0 16.0 0.00 0.0 0300 -127 -0.50

De eindstand:

1. Derk Wiersma

2. Paul Zilverberg

3. Sono Folkers

4. John Souhoka

5. Sander Wage

6. Ria den Bak

7. Quinn van Dijk

8. Rinse Smeding

9. Abe Smeding

10.Sjak Rijploeg

11.Matteo Petrelli

12. Lucas Claushuis

Foto's volgen later

NOSBO-JC al dood voor de geboorte

7 November 2018 zou voor het jeugdschaak een historische datum moeten zijn geweest. Twee dagen voor de 100-jarige herdenking voor de wapenstilstand in WO-I besloot de regionale jeugdleidersvergadering, traditioneel wel matig bezet, tot het instellen van een jeugdcommissie in de NOSBO. Deze was jaren geleden opgeheven, een belangrijke reden dat de organisatie van het noordelijke jeugdschaak achteruit gehold is. Het instelling van een JC was een voorwaarde voor ondergetekende om het bestuurslid jeugdzaken van de NOSBO te willen opvolgen. Er zou spoedig een gesprek met het NOSBO-bestuur volgen.

Nu, 2,5 maanden later, is er nog niets gebeurd. Er is inderdaad een gesprek geweest met de NOSBO-voorzitter, waarin deze meedeelde dat de NOSBO-jeugdleider op haar besluit terug kwam om terug te treden. Helemaal geen probleem, als er maar een JC zou komen, immers, er zijn vele toernooien matig georganiseerd en er blijven dingen op jeugdschaakgebied liggen.

Maar tot op heden is er van het bestuurslid jeugdzaken niets vernomen. Een mail van de jeugdleider van de Paardensprong om de NOSBO aan de oprichting van een JC te herinneren, bleef onbeantwoord. Ook het aanblijven van het bestuurslid Jeugdzaak werd niet richting leden of jeugdleiders gecommuniceerd.

Nu kan er van mening worden verschild over de uitvoering van het jeugdschaakbeleid. Wellicht vinden mensen het prima dat GP-organisaties draaiboeken aan hun laars lappen en hun toernooien niet goed organiseren zonder feedback te krijgen van de NOSBO (die haar eigen GP-toernooi ook slecht organiseerde). Wellicht vinden mensen het prima dat de Noordelijke Jeugdratings niet meer worden bijgehouden, waardoor er indelingsproblemen op GP-toernooien ontstaan. Wellicht vinden mensen het prima dat de organisatie van de NOSBO-jeugdcompetitie een rommeltje was waardoor veel te laat werd begonnen. Wellicht vinden mensen het prima dat er veel te weinig verslaggeving op de NOSBO-site staat over het jeugdschaak (en ook over het volwassenenschaak). Wellicht vinden mensen het prima dat het bestuurslid jeugdzaken nooit landelijke vergaderingen bezoekt en zo het NOSBO-geluid niet wordt gehoord in den lande. Misschien vinden mensen het prima dat de NOSBO nooit meer aan het Huttontoernooi meedoet. Wellicht vinden mensen het prima dat er geen initiatieven worden ontplooid voor de opzet van een NOSBO-jeugdtraining, terwijl er een leuke generatie D-spelers aanwezig is. En wellicht vinden mensen het prima dat de kwalificatie van het PJK met een rapidtempo wordt gespeeld, waarmee de NOSBO een van de weinige bonden is die dat doet.

Maar democratische regels aan je laars lappen is bijna een doodzonde. Nu heeft de NOSBO-JC geen beslissende bevoegdheid, en is een soort raadgever voor de gewone ALV. Maar met de instelling van een JC, waarin mensen met verstand van jeugdzaken zitting zouden hebben, met verschillende achtergronden en waarvan sommigen al hadden laten weten graag in te willen zitten, zou de ALV geen moeite hebben, zeker omdat het relatief weinig geld zou kosten. Wie kan er tegen zijn dat de organisatie van het Noordelijke jeugdschaak een breder draagvlak krijgt?

Nu het bestuurslid jeugdzaken laat zien lak te hebben aan de democratie, weigert te overleggen op landelijk niveau en heel veel taken laat liggen op regionaal niveau, kan ik maar tot een conclusie komen. Ze moet zo snel mogelijk weg, want ze is schadelijk voor het NOSBO-jeugdschaak. Als ze zelf niet opstapt, hoop ik dat een motie van wantrouwen op de ALV dit kan doen. Ik heb echter weinig hoop dat dit zal gebeuren.

Daarom een oproep aan jeugdspelers, jeugdleiders en ouders: spam het e-mailadres nosbo.jeugdzaken@gmail.com. Laat zien dat je het niet leuk vindt dat de site vrijwel niets laat zien, dat toernooien matig georganiseerd worden, dat je wel jeugdtraining wil, dat er wel noordelijke jeugdratings komen, dat je wel dat de NOSBO wordt vertegenwoordigd op landelijke vergaderingen of op Hutton, kortom dat je een beter jeugdbeleid wilt.

 

The game of the dancing knights

White: Douwe Pol

Black: Hiddo Zuiderweg

Gallery play by Hiddo Zuiderweg

Never play a queen too early in the opening, but develop your peaces. If you don't do this, then this shit will happen.

White: Hiddo Zuiderweg Black: Klaas Dijkhuizen.

NOSBO-bestuur verkracht eigen PJK

Ooit was het NOSBO-jeugdkampioenschap een prachtig toernooi. Dan praten we over het eerste decennium van deze eeuw. Een mooie speellocatie – de PABO in Assen –, een meerkoppige organisatie o.l.v. Bram Baptist, vele vrijwillgers en veel deelnemers. Wat is daar van overgebleven?

Na het aftreden van de jeugdcommissie in 2011 is de organisatie van het noordelijke jeugdschaak langzaam achteruit gegaan, en zo ook het NOSBO-PJK. Van de herfstvakantie werd, omdat er zovele jeugdspelers aan het toernooi in Hoogeveen zouden meedoen, in eerste instantie uitgeweken naar de kerstvakantie. Toen men er achter kwam dat er in het nieuwe jaar niet altijd genoeg dagen beschikbaar waren, week men uit naar de voorjaarsvakantie. Het voordeel t.o.v. de herfstvakantie is dat het toernooi dichter op het NK zit, zodat de krachtsverhoudingen, die in de jongste leeftijdscategorieën snel kunnen wijzigen, beter aansluit op dit toernooi. Maar het heeft ook vele nadelen: kort op de uiterste aanmeldingsdatum, en er zijn nogal wat mensen op vakantie.

Maar ook heel veel andere goede dingen zijn in de loop der jaren verdwenen. Er werd nog wel genoteerd, maar geen partijen meer ingevoerd, naamkaartjes verdwenen, de publiciteit was zeer matig. De verslaggeving – veelal live – op de NOSBO-website werd veel minder en de speellocatie is een stuk slechter dan voorheen. Het groezelige Denksportcentrum, met commerciele kantineprijzen en slechte parkeergelegenheden, is sinds jaar en dag de gastheer van dit toernooi. Het deelnemersaantal daalde voortdurend, net als het aantal mensen dat bij het toernooi betrokken was.

 Vorig jaar leek een kentering te zijn ingezet. Er waren weer naamkaartjes voor de spelers. Het aantal deelnemers was in de D-E-F-G-H-categorieën laag, maar in de C- en B-categorie was het deelnemersveld kwalitatief en kwantitatief ok.

Dit jaar heeft het NOSBO-bestuur besloten om het toernooi op een speeldag af te werken. Verschillende leeftijdscategorieën gaan zelfs bij elkaar in een groep spelen. Men gaf een aantal motivaties: door de andere manier van kwalificeren voor het NK A, B en ABC-meisjes zou het toernooi minder interessant zijn voor velen. Verder kost het toernooi teveel en door alles op een dag te spelen is men minder zaalhuur kwijt.

Daar valt heel wat op af te dingen. Het is zeer aannemelijk dat een aantal spelers geen driedaags toernooi wil spelen als er geen kwalificatie meer mogelijk is. Maar zeker weten doe je dat niet. Er zijn ook spelers die een leuk toernooi willen spelen met schaakvrienden, wetende dat ze zich normaal gesproken, ook bij de oude regeling, niet zouden plaatsen voor het NK. Verder is het wel het regionale kampioenschap. Daarin wil je graag dat de sterkste schakers uitmaken, in een fatsoenlijk tempo, wie er kampioen van Groningen en Drenthe wordt.

Bij de jeugd C en lager plaatst zich men wel via een regionale voorronde. Nu worden waarschijnlijk drie categorieën samengevoegd in een groep, waardoor het voor de jongste spelers, in het algemeen wat zwakker, de plaatsing meer een loterij wordt. Het toernooi wordt immers beïnvloed door partijen tegen veel oudere spelers.

Ook de manier waarop dit bekend werd gemaakt is belachelijk. Ongeveer drie weken van te voren werd dit meegedeeld aan de clubjeugdleiders, in een vergadering die geen beslissende bevoegdheden had. Op dat moment was op de kalender voor het toernooi nog drie dagen uitgetrokken. Daarnaast is er geen mailing geweest met de nieuwe toernooiopzet richting deze jeugdleiders en pas recent is er goede informatie op de site gezet. Hebben de NOSBO-jeugdspelers een individuele mailing gekregen, zoals vroeger gebruikelijk?

Verder kan dit reglementair helemaal niet. Er wordt nu gespeeld met een bedenktijd van 20 minuten p.p.p.p, met 5 seconden increment. Reglementair moet de AB-categorie minimaal 45 minuten bedenktijd hebben, en de C-tjes 30 (artikel 7 van het reglement op NOSBO-PJK).

Het lijkt logisch om op een kwalificatietoernooi een speeltempo te hanteren dat een beetje lijkt op het speeltempo dat op het NK gebruikt wordt. Dat laat men nu volkomen los. Bij de C-categorie is het NK-tempo zo'n 1,5 uur + 30 seconden increment, bij de D-tjes wordt met bijna een uur bedenktijd gespeeld terwijl men in de E-categorie ruim een half uur bedenktijd krijgt. Ook het noteren heeft men volledig losgelaten. Uiteraard gebeurt dit op het NK wel, zodat de noordelijke spelers hier niet aan gewend zijn. Het NOSBO-bestuur vindt dat men in het noorden meer een topsportmentaliteit moet hanteren, maar wat is er topsport aan dit toernooi? Niets.

Men heeft geen geld over voor een driedaags evenement, zei men, maar nu stopt men toch extra geld in het toernooi door extra prijzengeld uit te loven. Voorlopig heeft dit niet tot veel deelnemers geleid. Verder zwemt de NOSBO in het geld, men kan het zich zelfs veroorloven om de contributies de laatste jaren niet te laten stijen, ondanks de inflatie en het mindere ledenaantal.

Sinds een klein decennium moeten spelers die een kwalificatietoernooi spelen, lid zijn van de KNSB. Dat is op zich een vreemde eis, want regionale bonden zijn autonoom in haar beleid omtrent het PJK. Maar ok, de NOSBO heeft gekozen om de KNSB-eis te hanteren, waardoor het aantal deelnemers in de jongste categorieën drastisch is afgenomen. Waarom zo star vast houden aan de niet reglementaire KNSB-eis en het toernooi zo ten gronde richten? Ga toch terug naar vroeger, organiseer het PJK EFGH zo laat mogelijk in het seizoen en laat ook schoolschakers toe. Plaatsen zij zich voor het NK, dan worden ze versneld lid van de KNSB gemaakt. Dit zorgt voor meer leden. Nu kunnen getalenteerde schoolschakers niet meedoen.

Het PJK moet natuurlijk het uithangbordje van de NOSBO zijn. Goed georganiseerd, goede voorwaarden voor de betere spelers, goede informatie naar buiten toe. Daar is op dit toernooi niets van te zien.

Een bestuur en jeugdleider dat een PJK ten gronde richt, zich niet houdt aan eigen reglementen, wijzigingen te laat publiceert en de mond vol heeft van topsport, maar in praktijk daar niets aan doet, verdient geen steun meer van haar achterban. Aftreden zou op zijn plaats zijn, desnoods gedwongen.

 

 

 

 

Opmerkingen

Alex

20.01.2019 11:42

Beste Hiddo,

Is het Superhiddo 50 Toernooi ook voor volwassenen? Ik denk het wel maar op de Nosbo site staat het niet duidelijk aangegeven. Ook omdat je zoveel met jeugdschaak doet.

Groet,
Alex

Tinus Spriensma

03.01.2019 22:59

Mij dus niet gezien: Hoogkerk (!), dezer dagen.
Of een leerling of ouder moet me meevragen. De neergaande trend begon op het punt van de speelzaal (werd: lokalen) trouwens in die PABO ...

Rampal

01.05.2015 22:47

Misschien een idee om wat apps toe te voegen voor telefoons/tablets? Leuk om even tussendoor te schaken. Bijvoorbeeld Chess Live en Chess Free. Die laatste gebruik ik zelf het meest.


Meest recente reacties

10.10 | 09:43

hoi hiddo :)
m.v.g masato

12.03 | 08:16

Hebben jullie enig idee wanneer het schaken op vrijdagmiddag weer gaat beginnen?

17.02 | 13:19

Is het mogelijk een keertje vrijblijvend meeste doen op donderdagavond?

20.01 | 11:42

Beste Hiddo,

Is het Superhiddo 50 Toernooi ook voor volwassenen? Ik denk het wel maar op de Nosbo site staat het niet duidelijk aangegeven. Ook omdat je zoveel met jeugdschaak doet.

Groet,
Alex

Deel deze pagina